Przetarg ograniczony nr ISB UZEOP 2/2016

Baner na dokumenty color

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” Umowa z NCBR POIR.01.01.02-00-0003/16-00 z dnia 3.07.2016r. realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Ogłoszenie o zamówieniu nr ISB UZEOP 2/2016 z dnia 24.06.2016r.

Data publikacji: 24.06.2016 r.

LTC Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na realizację zamówienia pn. "Dostawa i aktualizacja licencji algorytmów znakowania i monitorowania oraz komponentów aplikacyjnych do prototypu ISB, dostawa technicznych podzespołów i akcesoriów prototypu ISB, usługi konfiguracji i montażu urządzeń prototypu ISB oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do testowania prototypu ISB".

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” realizowanego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.07.2016r. godz. 08:30. 29.07.2016r. do godz. 16:00

Dokumenty do pobrania:
ISB UZEOP 2/2016 Ogłoszenie o zamówieniu
ISB UZEOP 2/2016 Załączniki do ogłoszenia
2016.08.03 ISB UZEOP 2/2016 LTC Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający w dniu 16.08.2016 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM z siedzibą w Łodzi.
W dniu 19.08.2016 r. z wybranym Oferentem (Wykonawcą) zawarto umowę warunkową.

Pismem z dnia 7.10.2016r. Instytucja Pośrednicząca (NCBiR) wyraziła zgodę na zlecenie części zadań merytorycznych wybranemu podmiotowi, w związku z powyższym w dniu 19.10.2016r. udzielono przedmiotowego zamówienia i zawarto umowę na jego realizację z wybranym podwykonawcą.