Inteligentny system bezpieczeństwa


Baner na dokumenty color

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” Umowa z NCBR POIR.01.01.02-00-0003/16-00 z dnia 3.07.2016r.  realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


GWARANCJA POUFNOŚCI I AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW W EZD

ISB-EZD AKTYWNIE monitoruje i analizuje bezpieczeństwo działań biznesowych (tzw. aktywności, realizowanych przeważnie jako procesy biznesowe) pod kątem zagrożeń dla autentyczności i poufności.

GWARANCJA POUFNOŚCI i AUTENTYCZNOŚCI dokumentów przechowywanych w systemie ISB-EZD wynika z zastosowania wielopoziomowych mechanizmów bezpieczeństwa obejmujących:
  • JEDNOZNACZNĄ identyfikację osób, organizacji za pomocą Centrum Certyfikacji wykorzystującego PKI (Public Key Infrastructure);
  • NIEZAPRZECZALNE, AUTOMATYCZNE znakowanie wszystkich udostępnianych (drukowanych, pobieranych i wysyłanych) dokumentów;
  • AUTOMATYCZNE MONITOROWANIE - gromadzenie kompletnej informacji: kiedy, kto udostępnił dokument (osoba, organizacja), komu i jakimi środkami technicznymi (urządzenie, system informatyczny, usługa w chmurze) oraz w jakim kontekście (proces biznesowy);
  • INTELIGENTNE analizowanie dziennika zdarzeń, bez konieczności „ręcznego” przeglądania go przez człowieka.
Zastosowanie sprzętowego modułu bezpieczeństwa uniemożliwia nieuczciwemu administratorowi manipulację dziennika zdarzeń oraz ingerencję w rozbudowane mechanizmy zapewniające kompleksowe bezpieczeństwo zarządzania dokumentami.
 

INTELIGENTNE WYKRYWANIE WYCIEKÓW DOKUMENTÓW

Gdy dokument opuszcza środowisko elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), zwykłe systemy tracą możliwość zapewnienia autentyczności i poufności tego dokumentu.

System, którego prototyp jest realizowany GWARANTUJE AUTENTYCZNOŚĆ i POUFNOŚĆ dokumentów udostępnionych „na zewnątrz”, czyli wydrukowanych, pobranych przez użytkownika z systemu, wysłanych np. pocztą elektroniczną oraz dokumentów udostępnionych w chmurze. AUTOMATYCZNIE tworzony dziennik zdarzeń gromadzi pełną informację o zdarzeniach, która również AUTOMATYCZNIE jest analizowana przez inteligentne algorytmy.
 

SKALOWALNOŚĆ SYSTEMU ISB-EZD

Jest odpowiedzią na potrzeby klientów zarówno dużych jak i małych organizacji.
Skalowalność systemu uzyskiwana jest poprzez m.in.:
  •  zastosowanie nowoczesnej technologii budowy systemu;
  • wykorzystanie architektury SOA;
  • elastyczny model zarządzania procesami biznesowymi;
  •  możliwość pracy w chmurze oraz współpracy z systemami/usługami pracującymi w chmurze;
  • zastosowanie skalowalnej infrastruktury dedykowanego modułu sprzętowego.
Duże organizacje, które wykorzystują dużą liczbę złożonych systemów informatycznych mogą wykorzystać ISB-EZD w wydzielonych obszarach aktywności biznesowej. Umożliwiają to rozbudowane mechanizmy integracji poprzez mechanizmy usług sieciowych (SOAP, REST) lub szyny integracyjne Enterprise Service Bus. Te same mechanizmy umożliwiają integrację ISB-EZD z systemami działającymi w chmurze.
System ISB-EZD sprowadza na grunt organizacji o różnej skali rozwiązania obecne dotychczas jedynie w dużych korporacjach
Dla mniejszych organizacji, system ISB-EZD stanowi rozwiązanie "Out of the Box".